fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Partijen

 1. Diggiehippie: Ann Boen, maatschappelijke zetel te 2240 Massenhoven, Kerkstraat 31A3, met ondernemingsnummer 0489.530.238.
 2. Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Diggiehippie diensten en/of producten aanbiedt en/of verkoopt met het oog op het ontwikkelen van websites, webshops en andere webapplicaties, technische ondersteuning en zakelijke dienstverlening.

Artikel 2 – Toepassingsgebied

 1. Op de aanbiedingen van Diggiehippie alsook de overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtgever en Diggiehippie zijn enkel huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle andere alsook met uitsluiting van die van opdrachtgever.
 2. Diggiehippie behoudt zich het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden kenbaar gemaakt op de website van Diggiehippie. Indien reeds een overeenkomst zou bestaan tussen Diggiehippie en een opdrachtgever, dan zullen de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zijn op de eerstvolgende nieuwe bestelling of bij een wijziging van een huidige overeenkomst.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig mits uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen Diggiehippie en opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever erkent dat hij voorafgaand aan elke bestelling bij Diggiehippie kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Bestellingen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven van Diggiehippie zijn geheel vrijblijvend totdat opdrachtgever deze aanvaardt. Offertes blijven geldig tot 2 weken na de offertedatum. De vermelde prijzen zijn nettoprijzen, inclusief BTW.
 2. Indien een voorschot overeengekomen werd dient de opdrachtgever dit voorschot te betalen alvorens Diggiehippie de uitvoering van de overeenkomst start en daarna de facturatie te volgen die beschreven staat in de overeenkomst.

Artikel 4 – Overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand van zodra ze wordt ondertekend en alleszins op het moment van de betaling van een voorschot. Deze overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten akkoorden tussen partijen.
 2. Voor elke wijziging die opdrachtgever aan de oorspronkelijk bestelling vraagt aan de oorspronkelijke bestelling zal een meerprijs worden aangerekend, die het voorwerp zal uitmaken van een bijlage aan de overeenkomst.
 3. Diggiehippie behoudt zicht het recht voor om, in geval van verhoging van de kostprijs, de prijs van een bestelling verhoudingsgewijs te verhogen.
 4. Elke annulering van een bestelling dient via aangetekend schrijven of per e-mail te gebeuren.
 5. Bij annulering van de bestelling door opdrachtgever, is Diggiehippie gerechtigd hetzij een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van de bestelling, hetzij een vergoeding van de daadwerkelijke schade in te vorderen (d.w.z. de extra kosten met betrekking tot hosting en domeinnaam). In voorkomend geval is Diggiehippie gerechtigd het reeds betaalde voorschot in te houden en in rekening te brengen met de te betalen vergoeding.
 6. Partijen kunnen in onderling akkoord steeds overeenkomen om wijzigingen aan te brengen aan de bestaande overeenkomst, voor zover dit schriftelijk en op uitdrukkelijke wijze gebeurt.
 7. Diggiehippie zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 8. Diggiehippie zal de uitvoering van haar verbintenis opschorten van zodra de opdrachtgever nalaat de betalingsmodaliteiten te eerbiedigen.
 9. Indien en voor zover de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Diggiehippie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 10. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan Diggiehippie aangeeft noodzakelijk te zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig te worden verstrekt. Indien gegevens niet tijdig worden verstrekt dan heeft Diggiehippie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit deze vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever aan te rekenen.
 11. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal uitgevoerd worden, dan kan Diggiehippie de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 12. Indien opdrachtgever zich schuldig maakt aan contractuele wanprestatie die hij niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een daartoe per post verstuurde aangetekende ingebrekestelling door Diggiehippie, heeft Diggiehippie het recht om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen totdat de opdrachtgever zijn verbintenissen is nagekomen, onverminderd het recht van Diggiehippie om te handelen als bepaald onder artikel 6.
 13. De door Diggiehippie meegedeelde leveringstermijnen gelden slechts als aanwijzing en zijn niet bindend. Gelet op het feit dat deze slechts als aanwijzingen gelden, geeft de vertraging van de levering de opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding of prijsvermindering noch het recht op ontbinding van de overeenkomst, voor zover deze vertraging redelijk is.

Artikel 5 – Overmacht

 1. Diggiehippie en opdrachtgever kunnen op ieder ogenblik op uitdrukkelijke en schriftelijke wijze overeenkomen om een einde te stellen aan hun samenwerking, de overeenkomst bijgevolg in onderling akkoord te beëindigen en de beëindigingsmodaliteiten hiervoor te bepalen.
 2. Maakt opdrachtgever zich schuldig aan contractuele wanprestatie die hij niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een daartoe per post verstuurde aangetekende ingebrekestelling door Diggiehippie, dan heeft Diggiehippie, naast het recht om de uitvoering van overeenkomst te schorsen totdat de opdrachtgever zijn verbintenissen is nagekomen zoals bepaald onder artikel 4, het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Niettemin aanvaardt elke partij om de andere partij een redelijke termijn toe geven om tekortkomingen te verhelpen en om eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.
 3. Het niet betalen van één of meerdere facturen op hun vervaldag zal altijd worden beschouwd als contractuele wanprestatie.
 4. Bij de beëindiging van de overeenkomst zal opdrachtgever alle geleverde diensten en/of producten betalen, alsook de door Diggiehippie gemaakte kosten, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Diggiehippie nog had kunnen factureren indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaalde voorschot blijft hoe dan ook verworven door Diggiehippie.
  Bovendien behoudt Diggiehippie het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
 5. Overeenkomsten die betrekking hebben op hostingdiensten kunnen slechts jaarlijks opgezegd worden per aangetekende brief of mail, mits de naleving van een opzegperiode van drie maanden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7 – Prijzen, facturatie en betalingsmodaliteiten

 1. De prijzen worden opgesteld in EURO (€), BTW inclusief.
 2. Prijsschommelingen van derde partijen of gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil van Diggiehippie en die zich voordoen na de aanvaarding van de overeenkomst en die de overeenkomst duurder maken zal Diggiehippie zo spoedig mogelijk en transparant communiceren aan opdrachtgever. Diggiehippie behoudt zich het recht de gewijzigde prijzen te verrekenen aan de klant.
 3. Wanneer de overeenkomst in onderling overleg is herzien of ontbonden wegens overmacht, zullen eventuele reeds geleverde prestaties door Diggiehippie tot aan het ogenblik van overmacht alsnog gefactureerd worden.
 4. Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en voorafgaand anders wordt overeengekomen.
 5. Een op de vervaldatum onbetaalde som geeft van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning aanleiding tot een conventionele interest van 10% vanaf de vervaldatum van de factuur. Bovendien zal elke op de vervaldatum onbetaalde som van rechtsweg en zonder voorafgaande aanmaning vermeerderd worden met een schadevergoeding, te beschouwen als schadebeding, ten belope van 10% van de onbetaalde gefactureerde som en met een minimum van 25 EURO per openstaande factuur.
 6. Bij laattijdige betaling zal elke (gedeeltelijke) betaling eerst afgetrokken worden van de kosten, vervolgens van de vervallen interesten en ten slotte van het kapitaal, in overeenstemming met artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek, in weerwil van de inhoud van elke meegedeelde afrekening en van elke vroeger meegedeelde tussentijdse aanwending.
 7. In geval van gerechtelijke invordering van een factuur is opdrachtgever daarenboven de redelijke invorderingskosten verschuldigd, met inbegrip van interne beheerskosten welke het bedrag van de hierboven vermelde forfaitaire schadevergoeding te boven gaan.
 8. De volledig of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere facturen die zijn opgesteld, zelfs als deze op termijn betaalbaar zijn, onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Bovendien laat elke vertraging in de betaling Diggiehippie toe om onmiddellijk de uitvoering van de lopende bestellingen te schorsen.

Artikel 8 – Klachten en factuurprotest

 1. Opdrachtgever heeft 14 dagen na ontvangst van de geleverde producten en/of diensten de gelegenheid om op schriftelijke en duidelijk omschreven wijze de gebreken die de geleverde producten en/of diensten zouden hebben aan Diggiehippie te melden. Na de genoemde termijn vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie.
 2. Het melden van een klacht door opdrachtgever aan Diggiehippie schort noch de betalingsverplichtingen noch de overige plichten van Diggiehippie op, tenzij Diggiehippie beslist om de uitvoering ervan te schorsen ten gevolge van een ongegronde klacht.
 3. Een factuurprotest moet binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum op schriftelijke wijze (per post of per email) ter kennis gebracht worden aan Diggiehippie.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Diggiehippie verbindt zich ertoe de overeenkomst met zorg uit te voeren.
 2. Diggiehippie is na het uitvoeren van de overeenkomst niet gehouden opdrachtgever op de hoogte te (blijven) houden van wijzigingen van wet- of regelgeving, die een invloed kunnen hebben op de structuur, inhoud of werking van de website, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Diggiehippie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vorderingen van derden ten aanzien van opdrachtgever op grond van een schending van de website op de toepasselijke wetten of reglementering of op grond van een slechte werking van de website.
 4. Diggiehippie is niet aansprakelijk op fouten in de uitvoering die te wijten zijn aan onvoldoende of onjuiste input door opdrachtgever.
 5. Diggiehippie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor aanpassingen, toevoegingen of wijzigingen die door opdrachtgever worden doorgevoerd, noch voor de onwettige informatie die opdrachtgever opneemt of laat opnemen op de website.
 6. Voor zover Diggiehippie bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waarop Diggiehippie weinig invloed kan uitoefenen, kan Diggiehippie op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Diggiehippie of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat dan wel zichtbaar wordt gedurende de relatie met Diggiehippie.
 7. De totale aansprakelijkheid van Diggiehippie zal nooit meer bedragen dan de prijs die opdrachtgever aan Diggiehippie heeft betaald voor de geleverde diensten en/of producten die aanleiding hebben gegeven tot het schadegeval. Diggiehippie zal, ongeacht de oorzaak, de vorm of het voorwerp van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige indirecte of gevolgschade welke opdrachtgever of derden zouden lijden, zoals o.a. het verlies van verwachte winst, een daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel,…

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

 1. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van – maar niet beperkt tot – auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, ideeën, concepten, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.
 2. Diggiehippie blijft alleen eigenaar van de door haar verstrekte intellectuele eigendomsrechten behoudens indien andersluidend en schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen. In dat laatste geval kan Diggiehippie hiervoor een vergoeding vragen.
 3. De ontwerpen, foto’s, tekeningen en andere gegevens die door opdrachtgever worden voorzien blijven eigendom van opdrachtgever.
 4. Diggiehippie behoudt zich het recht de werken en prestaties te tonen aan andere opdrachtgevers voor commerciële doeleinden.

Artikel 11 – Hosting contracten – verwerking persoonsgegevens

 1. Diggiehippie streeft ernaar om de veiligheid van opgeslagen informatie zoveel mogelijk te garanderen. Van zodra Diggiehippie kennisneemt van onwettige informatie zal zij de informatie onmiddellijk verwijderen of de toegang ertoe blokkeren. Diggiehippie kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht.
 2. Bij aanvaarding van de overeenkomst gaat opdrachtgever akkoord dat Diggiehippie enkel de vereiste informatie deelt met derde partijen in functie van de uitvoering van de overeenkomst.
 3. De opdrachtgever heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). De opdrachtgever verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wetgeving, op zich te nemen en integraal na te leven.
 4. Na beëindiging van de overeenkomst beëindigt Diggiehippie de verwerkingsactiviteiten. Diggiehippie zal alle persoonsgegevens verwijderen voor zover technisch mogelijk.

Artikel 12 – Geheimhouding

 1. Beide partijen verbinden zich ertoe commerciële en technische informatie, alsook bedrijfsgeheimen die zij van elkaar vernemen, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst geheim te houden.
 2. Beide partijen verbinden zich ertoe de inhoud en structuur van de website niet mee te delen of kenbaar te maken aan derden voordat deze toegankelijk is op het internet, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 13 – Algemene bepalingen

 1. Gedeeltelijke nietigheid: de nietigheid, ongeldigheid of toepasselijkheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op de geldigheid en toepasselijkheid van andere bepalingen die in hun geheel toepasselijk blijven.
 2. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht: elk geding tussen partijen met betrekking tot de toepassing of interpretatie van de gesloten overeenkomsten behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Antwerpen. Het Belgisch recht is het enige recht van toepassing. Partijen erkennen dat elektronische communicatie, zoals email, kan dienen als bewijsmiddel in overeenstemming met de Belgische wet op het gebruik van elektronische communicatiemiddelen in juridische procedures.